Pracownicy i doktoranci Zakładu Hydrobiologii

Kierownik zakładu

Foto

Interesuje mnie odpowiedź organizmów wodnych na stres natury abiotycznej i biotycznej, na poziomie molekularnym, fenotypowym (historia życia, behawior) i populacyjnym. Poszukuję (jak dotąd bezskutecznie) uniwersalnych markerów stresu u bezkręgowców wodnych. Duża część mojego dorobku dotyczy plastyczności fenotypowej (w zachowaniu i historii życia) w odpowiedzi na stres i ewolucji interakcji międzygatunkowych (drapieżca–ofiara) w środowisku otwartej wody. Interesuję się losem i prawami zwierząt oraz alternatywami w stosunku do testów na zwierzętach. Biorę udział w przyrodniczym kształceniu humanistów z UW.

Pracownicy dydaktyczni lub naukowi

Foto

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół ekologii i ewolucji zależności fito-zooplankton, ekologii stresu, adaptatywnych odpowiedzi zwierząt planktonowych ujawnianych w sytuacji stresu środowiskowego, plastyczności fenotypowej , molekularnym podłożu odpowiedzi na stres. Interesuje się również wpływem prognozowanych zmian klimatu na interakcję Daphnia - sinice.

 

Foto

Badam interakcje pomiędzy zwierzętami słodkowodnymi i ich środowiskiem. Moją ulubioną grupą zwierząt są mięczaki, choć obecnie skupiam się wioślarkach. Zagadnienia, którymi się zajmuję, obejmują: ekologiczną i ewolucyjną rolę hybrydyzacji międzygatunkowej, ekspansję gatunków i skutki powodowane przez gatunki inwazyjne, relacje troficzne pomiędzy drapieżcą i ofiarą oraz wpływ jakości pokarmu na dostosowanie zwierząt.

Foto

Interesuję się ekologią ewolucyjną i behawioralna zwierząt wodnych, zwłaszcza zooplanktonu i ryb, oraz zastosowaniami ekologii w rozwiązywaniu problemów środowiskowych (biomanipulacja). Zajmuję się badaniami indukowanych mechanizmów obronnych zwierząt planktonowych, badaniami ewolucji długowieczności u wioślarek planktonowych a także analizą wpływu zmian klimatycznych na zespoły planktonu jeziornego, szczególnie na interakcje pomiędzy cyjanobakteriami  a zooplanktonem filtrującym i pomiędzy zooplanktonem a rybami.

Foto

Zajmuję się ekologią behawioralną i ewolucyjną zwierząt planktonowych i ryb, szczególnie w kontekście roli drapieżcy. Prowadzę obecnie eksperymentalną próbę wykazania, że tacy drapieżcy-zbieracze, jakimi są ryby planktonożerne, szybko odnajdują miejsca z wysokim zagęszczeniem swych ofiar, co nieuchronnie prowadzi do eliminacji skupień zooplanktonu, a w efekcie do równomierności rozmieszczenia zwierząt planktonowych i monotonii otwartych wód jeziora czy oceanu.

Foto

Zajmuję się mikrobiologią wód, skupiając się na ekosystemach jeziorowych. Interesują mnie relacje między mikroorganizmami i rola, jaką mikroorganizmy pełnią w harmonijnym funkcjonowaniu jezior oraz  jak antropopresja wpływa na zaburzenie biologicznej homeostazy.

Foto

Najbardziej interesuję się filozofią i metodologią nauki. Najważniejszym natomiast obiektem moich naukowych zainteresowań są słodkowodne zwierzęta, zwłaszcza pijawki i owady. Zajmuję się ich ochroną, ekologią, taksonomią i filogenetyką, zależnościami troficznymi z ich udziałem a także wykorzystaniem tych zwierząt w monitoringu biologicznym. W zakres moich zainteresowań wchodzą również statystyczne i numeryczne metody analizy danych, wykorzystywane w faunistyce i ekologii.

Foto

Interesuję się ekologią ogólną i ekologią ewolucyjną zwierząt planktonowych i ryb, zarówno na poziomie osobniczym, populacyjnym, jak i na poziomie zespołu populacji. Obecnie podejmuję się przede wszystkim wyjaśnienia przyczyn, dla których zwierzęta zmiennocieplne są mniejsze w podwyższonej temperaturze środowiska.

Foto

Interesuje mnie szeroko pojęta plastyczność fenotypowa. W szczególności to w jaki sposób doświadczenia własne organizmu, oraz doświadczenia jego przodków, wpływają na jego dostosowanie.

Interesuje mnie też ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych. W szczególności interesuję się w tym kontekście interakcjami w obrębie zespołów planktonu i wpływem technik stosowanych podczas rekultywacji na organizmy wodne i ich formy przetrwalne.

Foto

Zakres moich zainteresowań obejmuje: mikrobiologiczne aspekty procesów krążenia węgla fosforu i azotu w ekosystemach wodnych; rolę i znaczenie mikroorganizmów planktonowych w procesach produkcji, respiracji i dekompozycji materii organicznej w wodach jezior; występowanie, mechanizmy działania i regulację aktywności enzymów pozakomórkowych mikroorganizmów wodnych; ewolucję statusu troficznego Wielkich Jezior Mazurskich; mechanizmy samooczyszczania się wód; bioechnologie środowiskowe oraz problemy szeroko pojętej ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych i ich zlewni.

Foto

Jestem ekolożką, przekonaną, że we współczesnym świecie ekologia odgrywa ogromną rolę jako nauka, chociaż czasem o tym nie pamiętamy. Odkrywając mechanizmy funkcjonowania ekosystemów, pomaga nam rozumieć konsekwencje działań człowieka na planecie i znajdować rozwiązania dla problemów lokalnych i globalnych. Moją dziedziną jest też biologia ewolucyjna i w swoich badaniach skupiam się na tym, jak zwierzęta radzą sobie z wyzwaniami środowiskowymi, jak kształtują się zwierzęce indywidualności behawioralne i…

Foto

Interesuję się sposobem funkcjonowania ekosystemów słodkowodnych, biologią i ekologią organizmów pelagicznych,  w szczególności skorupiaków planktonowych
Zajmuję się strategiami rozwojowymi i rozrodczymi organizmów, funkcjami, konsekwencjami oraz mechanizmami kontroli występowania zjawiska spoczynku oraz właściwościami form przetrwalnych.

Doktoranci

Foto

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na efektywności żerowania ryb planktonożernych w kontekście zmian temperatur powodowanych globalnym ociepleniem oraz w różnych warunkach świetlnych.

Foto

Zajmuję się zagadnieniami z zakresu wpływu antropopresji na ekologię mikroorganizmów wód powierzchniowych. W swoich badaniach skupiam się na zagrożeniach mikrobiologicznych oraz strukturze taksonomicznej i fizjologicznej bakteriocenozy w zbiornikach wodnych w kontekście eutrofizacji i zmian klimatu.

Foto

Interesuje się ekologią ewolucyjną i behawioralną organizmów wodnych, a w szczególności relacjami drapieżnik - ofiara w kontekście wpływu na funkcjonowanie całych sieci troficznych. W swoich badaniach skupiam się na wielowymiarowej analizie wpływu stresu oraz przenoszeniu jego skutków przez łańcuchy troficzne.

Foto

Dotychczas moje zainteresowania skupiały się na niesporczakach (Tardigrada), czyli drobnych bezkręgowcach spokrewnionych z pratchawcami i stawonogami. Badania, w których brałam udział dotyczyły głównie ich ekologii oraz w mniejszym stopniu taksonomii. Aktualnie zajmuję się wpływem ekologicznego zanieczyszczenia światłem na zwierzęta planktonowe. Interesuje mnie zwłaszcza wpływ sztucznego światła w nocy na zależność drapieżnik (ryba planktonożerna)-ofiara (wioślarki planktonowe) w zbiornikach słodkowodnych.

Pracownicy emerytowani

Foto

Interesuję się biologia i ekologią mięczaków słodkowodnych i morskich, biologią morza, zoogeografią, a także historią i filozofią (i to nie tylko nauki). Prowadziłem bądź prowadzę badania terenowe dotyczące występowania mięczaków w różnych typach wód, wieloletnich zmian ich występowania oraz wpływu zanieczyszczeń i trofii na występowanie makrofauny bezkręgowej.

Współpracownicy

Foto

Głównym obiektem moich zainteresowań naukowych są makrobezkręgowce słodkowodne. Obecnie w swoich badaniach skupiam się na wykorzystywaniu tych organizmów w monitoringu biologicznym środowisk słodkowodnych (cieków oraz drobrnych zbiorników). Interesuję się również faunistyką i ekologią ważek, a także interakcjami drapieżnik – ofiara występującymi pomiędzy wodnymi bezkręgowcami.

Foto

Interesuję się wpływem farmaceutyków na organizmy wodne z różnych poziomów troficznych. Obserwuję odpowiedź  tych organizmów słodkowodnych na poziomie molekularnym, fenotypowym (historia życia, behawior) i populacyjnym. 

Foto

Interesuję się ekologią, ekologią ewolucyjną i behawioralną bezkręgowców oraz ryb,  a także wpływem gatunków inwazyjnych na środowisko. Zajmuję się przede wszystkim badaniami  nad biologią małżów słodkowodnych i interakcjami zwierząt na różnym poziomie troficznym. Bardzo ważna jest dla mnie ochrona przyrody a szczególnie ochrona środowisk wodnych, staram się edukować w tym temacie kogo tylko mogę.

Foto

My main research interest is in issues related to qualitative and quantitative water scarcity. I deal with bioremediation of arsenic, water purification technology, and protection and restoration of fresh water bodies. I am also interested in the study of the potential effects of global warming on feeding efficiency of planktivorous fish.

Foto

Moje zainteresowania koncentrują się wokół ekologii słodkowodnych wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia. W swoich badaniach poszukuje wytłumaczenia obserwowanej zależności wielkości ciała wioślarek planktonowych od szerokości geograficznej (średniej temperatury wód). 

Foto

Zajmuję się badaniem gatunków obcych i inwazyjnych zwierząt, ich biologią, ekologią, wpływem na gatunki rodzime i całe ekosystemy, przyczynami ich rozprzestrzeniania się i prognozowanymi kolonizacjami kolejnych obszarów. W szczególności interesują mnie obce i inwazyjne gatunki ryb i zmiany jakie wprowadzają w skolonizowanych przez siebie ekosystemach. Interesuję się również ochroną środowisk słodkowodnych i ich przyrody oraz popularyzowaniem wiedzy o  ich funkcjonowaniu.

Foto

Głównym obiektem moich badań są formy przetrwalne planktonowych wioślarek. Interesuje mnie ich długowieczność i odporność na działanie czynników abiotycznych oraz ich rola w funkcjonowaniu ekosystemów słodkowodnych.

Pracownicy techniczni

Realizacja NETMAX