Pracownicy i doktoranci Zakładu Hydrobiologii

Kierownik zakładu

Foto

Interesuje mnie odpowiedź organizmów wodnych na stres natury abiotycznej i biotycznej, na poziomie molekularnym, fenotypowym (historia życia, behawior) i populacyjnym. Poszukuję (jak dotąd bezskutecznie) uniwersalnych markerów stresu u bezkręgowców wodnych. Duża część mojego dorobku dotyczy plastyczności fenotypowej (w zachowaniu i historii życia) w odpowiedzi na stres i ewolucji interakcji międzygatunkowych (drapieżca–ofiara) w środowisku otwartej wody. Interesuję się losem i prawami zwierząt oraz alternatywami w stosunku do testów na zwierzętach. Biorę udział w przyrodniczym kształceniu humanistów z UW.

Pracownicy dydaktyczni lub naukowi

Foto

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół ekologii i ewolucji zależności fito-zooplankton, ekologii stresu, adaptatywnych odpowiedzi zwierząt planktonowych ujawnianych w sytuacji stresu środowiskowego, plastyczności fenotypowej , molekularnym podłożu odpowiedzi na stres. Interesuje się również wpływem prognozowanych zmian klimatu na interakcję Daphnia - sinice.

 

Foto

Badam interakcje pomiędzy zwierzętami słodkowodnymi i ich środowiskiem. Moją ulubioną grupą zwierząt są mięczaki, choć obecnie skupiam się wioślarkach. Zagadnienia, którymi się zajmuję, obejmują: ekologiczną i ewolucyjną rolę hybrydyzacji międzygatunkowej, ekspansję gatunków i skutki powodowane przez gatunki inwazyjne, relacje troficzne pomiędzy drapieżcą i ofiarą oraz wpływ jakości pokarmu na dostosowanie zwierząt.

Foto

Interesuję się ekologią ewolucyjną i behawioralna zwierząt wodnych, zwłaszcza zooplanktonu i ryb, oraz zastosowaniami ekologii w rozwiązywaniu problemów środowiskowych (biomanipulacja). Zajmuję się badaniami indukowanych mechanizmów obronnych zwierząt planktonowych, badaniami ewolucji długowieczności u wioślarek planktonowych a także analizą wpływu zmian klimatycznych na zespoły planktonu jeziornego, szczególnie na interakcje pomiędzy cyjanobakteriami  a zooplanktonem filtrującym i pomiędzy zooplanktonem a rybami.

Foto

Zajmuję się ekologią behawioralną i ewolucyjną zwierząt planktonowych i ryb, szczególnie w kontekście roli drapieżcy. Prowadzę obecnie eksperymentalną próbę wykazania, że tacy drapieżcy-zbieracze, jakimi są ryby planktonożerne, szybko odnajdują miejsca z wysokim zagęszczeniem swych ofiar, co nieuchronnie prowadzi do eliminacji skupień zooplanktonu, a w efekcie do równomierności rozmieszczenia zwierząt planktonowych i monotonii otwartych wód jeziora czy oceanu.

Foto

Najbardziej interesuję się filozofią i metodologią nauki. Najważniejszym natomiast obiektem moich naukowych zainteresowań są słodkowodne zwierzęta, zwłaszcza pijawki i owady. Zajmuję się ich ochroną, ekologią, taksonomią i filogenetyką, zależnościami troficznymi z ich udziałem a także wykorzystaniem tych zwierząt w monitoringu biologicznym. W zakres moich zainteresowań wchodzą również statystyczne i numeryczne metody analizy danych, wykorzystywane w faunistyce i ekologii.

Foto

Interesuję się ekologią ogólną i ekologią ewolucyjną zwierząt planktonowych i ryb, zarówno na poziomie osobniczym, populacyjnym, jak i na poziomie zespołu populacji. Obecnie podejmuję się przede wszystkim wyjaśnienia przyczyn, dla których zwierzęta zmiennocieplne są mniejsze w podwyższonej temperaturze środowiska.

Foto

Interesuje mnie szeroko pojęta plastyczność fenotypowa. W szczególności to w jaki sposób doświadczenia własne organizmu, oraz doświadczenia jego przodków, wpływają na jego dostosowanie.

Interesuje mnie też ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych. W szczególności interesuję się w tym kontekście interakcjami w obrębie zespołów planktonu i wpływem technik stosowanych podczas rekultywacji na organizmy wodne i ich formy przetrwalne.

Foto

Jestem ekolożką, przekonaną, że we współczesnym świecie ekologia odgrywa ogromną rolę jako nauka, chociaż czasem o tym nie pamiętamy. Odkrywając mechanizmy funkcjonowania ekosystemów, pomaga nam rozumieć konsekwencje działań człowieka na planecie i znajdować rozwiązania dla problemów lokalnych i globalnych. Moją dziedziną jest też biologia ewolucyjna i w swoich badaniach skupiam się na tym, jak zwierzęta radzą sobie z wyzwaniami środowiskowymi, jak kształtują się zwierzęce indywidualności behawioralne i…

Foto

Interesuję się sposobem funkcjonowania ekosystemów słodkowodnych, biologią i ekologią organizmów pelagicznych,  w szczególności skorupiaków planktonowych
Zajmuję się strategiami rozwojowymi i rozrodczymi organizmów, funkcjami, konsekwencjami oraz mechanizmami kontroli występowania zjawiska spoczynku oraz właściwościami form przetrwalnych.

Doktoranci

Foto

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na efektywności żerowania ryb planktonożernych w kontekście zmian temperatur powodowanych globalnym ociepleniem oraz w różnych warunkach świetlnych.

Foto

Interesuję się ekologią, ekologią ewolucyjną i behawioralną bezkręgowców oraz ryb,  a także wpływem gatunków inwazyjnych na środowisko. Zajmuję się przede wszystkim badaniami  nad biologią małżów słodkowodnych i interakcjami zwierząt na różnym poziomie troficznym. Bardzo ważna jest dla mnie ochrona przyrody a szczególnie ochrona środowisk wodnych, staram się edukować w tym temacie kogo tylko mogę.

Foto

Zajmuję się badaniem gatunków obcych i inwazyjnych zwierząt, ich biologią, ekologią, wpływem na gatunki rodzime i całe ekosystemy, przyczynami ich rozprzestrzeniania się i prognozowanymi kolonizacjami kolejnych obszarów. W szczególności interesują mnie obce i inwazyjne gatunki ryb i zmiany jakie wprowadzają w skolonizowanych przez siebie ekosystemach. Interesuję się również ochroną środowisk słodkowodnych i ich przyrody oraz popularyzowaniem wiedzy o  ich funkcjonowaniu.

Foto

Interesuje się ekologią ewolucyjną i behawioralną organizmów wodnych, a w szczególności relacjami drapieżnik - ofiara w kontekście wpływu na funkcjonowanie całych sieci troficznych. W swoich badaniach skupiam się na wielowymiarowej analizie wpływu stresu oraz przenoszeniu jego skutków przez łańcuchy troficzne.

Foto

Dotychczas moje zainteresowania skupiały się na niesporczakach (Tardigrada), czyli drobnych bezkręgowcach spokrewnionych z pratchawcami i stawonogami. Badania, w których brałam udział dotyczyły głównie ich ekologii oraz w mniejszym stopniu taksonomii. Aktualnie zajmuję się wpływem ekologicznego zanieczyszczenia światłem na zwierzęta planktonowe. Interesuje mnie zwłaszcza wpływ sztucznego światła w nocy na zależność drapieżnik (ryba planktonożerna)-ofiara (wioślarki planktonowe) w zbiornikach słodkowodnych.

Pracownicy emerytowani

Foto

Interesuję się biologia i ekologią mięczaków słodkowodnych i morskich, biologią morza, zoogeografią, a także historią i filozofią (i to nie tylko nauki). Prowadziłem bądź prowadzę badania terenowe dotyczące występowania mięczaków w różnych typach wód, wieloletnich zmian ich występowania oraz wpływu zanieczyszczeń i trofii na występowanie makrofauny bezkręgowej.

Współpracownicy

Foto

Zajmuję się ekologią i ewolucją zwierząt planktonowych, głównie w zbiornikach słodkowodnych. Badam zróżnicowanie genetyczne u Daphnia, ich mikroewolucję, plastyczność fenotypową oraz historię życia.

Foto

Głównym obiektem moich zainteresowań naukowych są makrobezkręgowce słodkowodne. Obecnie w swoich badaniach skupiam się na wykorzystywaniu tych organizmów w monitoringu biologicznym środowisk słodkowodnych (cieków oraz drobrnych zbiorników). Interesuję się również faunistyką i ekologią ważek, a także interakcjami drapieżnik – ofiara występującymi pomiędzy wodnymi bezkręgowcami.

Foto

Interesuję się wpływem farmaceutyków na organizmy wodne z różnych poziomów troficznych. Obserwuję odpowiedź  tych organizmów słodkowodnych na poziomie molekularnym, fenotypowym (historia życia, behawior) i populacyjnym. 

Foto

My main research interest is in issues related to qualitative and quantitative water scarcity. I deal with bioremediation of arsenic, water purification technology, and protection and restoration of fresh water bodies. I am also interested in the study of the potential effects of global warming on feeding efficiency of planktivorous fish.

Foto

Głównym obiektem moich badań są formy przetrwalne planktonowych wioślarek. Interesuje mnie ich długowieczność i odporność na działanie czynników abiotycznych oraz ich rola w funkcjonowaniu ekosystemów słodkowodnych.

Foto

Moje zainteresowania koncentrują się wokół ekologii słodkowodnych wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia. W swoich badaniach poszukuje wytłumaczenia obserwowanej zależności wielkości ciała wioślarek planktonowych od szerokości geograficznej (średniej temperatury wód). 

Pracownicy techniczni

Realizacja NETMAX