Prace magisterskie zrealizowane w Zakładzie Hydrobiologii

2021

 • Katarzyna Rutkowska (2021) Wpływ światła sztucznego w nocy (Artificial Light at Night) na dobowe migracje pionowe zooplanktonu oraz czas żerowania ryb planktonożernych. Promotor prof. dr hab. Joanna Pijanowska

2020

 • Ewelina Kicman (2020) Bacterial preferences in carbon sources utilization and factors determining it in freshwater aquatic environment. Promotor dr Bartosz Kiersztyn

2019

 • Olga Augustyniuk (2019) Historia rozwoju jeziora Godle na podstawie analizy subfosylnych szczatków Cladocera. Promotor dr hab. Mirosław Ślusarczyk
 • Antonina Konarzewska (2019). Marine plastic liter problem in Polish press. Promotor dr Barbara Pietrzak
 • Joanna Kurowska (2019). Zbieranie się w skupiska zwierząt planktonowych z rodzaju Daphnia w obliczu zagrożenia drapieżnictwem oraz wpływ wczesnych doświadczeń na to zachowanie. Promotor dr Barbara Pietrzak
 • Natalia Orlińska (2019). Opracowanie biotestu reakcji behawioralnych zwierzat planktonowych na oddziaływanie substancji alarmowych. Promotor dr hab. Mirosław Ślusarczyk.
 • Katarzyna Stojanow (2019). Wykluwalność jaj efipialnych Daphnia magna z drobnych zbiorników astatycznych w pierwszym sezonie po ich depozycji. Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Marcin Żebrowski (2019). Wpływ podwyższonej temperatury w epilimnionie i deficytów tlenowych w metalimnionie jeziornym na tempo żerowania ryby planktonożernej. Promotor dr Piotr Maszczyk.

2018

 • Przemysław Dynak (2018). Wpływ hypoksji i kairomonów rybich na wybrane parametry fizjologiczne i historii życia Daphnia. Promotor dr Piotr Maszczyk.
 • Anna Hauler (2018). Intensywność filtracji w warunkach eksperymentalnych u rodzimych i inwazyjnych gatunków małży (Bivalvia). Promotor dr hab. Paweł Koperski.
 • Monika Sysiak (2018). Wpływ obecności larwy ważki Ischnura elegans i zasolenia na tempo filtracji Daphnia magna. Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Izabela Wołosewicz (2018). Wpływ nitkowatych sinic i podwyższonej temperatury na rozwój embrionalny wioślarek z rodzaju Daphnia. Promotor dr Anna Bednarska.

2017

 • Katarzyna Krupińska (2017). Wpływ leku antydepresyjnego (fluoksetyny) na zmianę zabarwienia karasia pospolitego. Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Magdalena Lis (2017). Czy Daphnia wydzielają przyżyciowo sygnał alarmowy? Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Marta Parysek (2017). Antydrapieżnicze zachowania wrotków (Rotifera). Promotor dr Barbara Pietrzak.

2016

 • Marta Góraj (2016). Sezonowe i przestrzenne zróżnicowanie genetyczne populacji Daphnia longispina w zbiornikach warszawskich. Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Agata Jarczyńska (2016). Wpływ efektywnych mikroorganizmów (EM) na wybrane elementy ekosystemu jeziornego. Promotor dr Andrzej Mikulski.
2015
 • Wojciech Chlebicki (2015). Długotrwałość fazy głębokiego spoczynku jaj przetrwalnych Daphnia magna. Promotor dr hab. Mirosław Ślusarczyk
 • Katarzyna Dąbała (2015). Pionowe rozmieszczenie samic i samców Daphnia w jeziorach podczas jesiennej cyrkulacji. Promotor dr Barbara Pietrzak.
 • Aleksandra Kulma (2015). Wpływ rozmiarów ciała Daphnia i temperatury wody na efektywność fragmentowania trychomów cyjanobakterii. Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz. 
 • Kamila Nagel (2015). Wpływ temperatury wody i obecności nitkowatych cjanobakterii na tempo wzrostu, płodność i śmiertelność dwóch gatunków Daphnia różniących się rozmiarami ciała. Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz.
 • Iwona Ośka (2015). Zmiana czasu trwania życia i innych elementów historii życia Daphnia pod wpływem symulowanej obecności drapieżnika bezkręgowego i kręgowego. Promotor dr Barbara Pietrzak. 
 • Alicja Pawelec-Olesińska (2015). Gatunek obcy inwazyjny babka rzeczna Neogobius fluviatilis jako konkurent dla gatunków rodzimych na przykładzie kiełbia pospolitego Gobio gobio. Promotor dr hab. Paweł Koperski.
 • Joanna Tałanda (2015). Wpływ zanieczyszczenia światłem na behawior, morfologię i historię życia zwierząt planktonowych. Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Tomasz Wojcieszak (2015). Wpływ pokrywy murszu na warunki fizyczne i chemiczne oraz skład makrofauny bezkręgowej w zbiornikach wodnych na terenie Bagna Całowanie. Promotor prof. dr hab. Joanna Pijanowska.

2014

 • Katarzyna Birkowska (2014). Wpływ temperatury na reakcję funkcjonalną i wybiórczość pokarmową planktonożernej ryby Rutilus rutilus. Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz.
 • Anna Łupińska (2014). Wpływ fluoksetyny na historię życia Daphnia magna. Promotor prof. dr hab. Joanna Pijanowska.
 • Ewa Narożniak (2014). Porównanie właściwości form przetrwalnych deponowanych przez skorupiaki planktonowe z rodzaju Daphnia w toni wodnej lub na powierzchni wody. Promotor dr hab. Mirosław Ślusarczyk
 • Joanna Siekierzyńska (2014). Bank form przetrwalnych organizmów zasiedlających drobne zbiorniki miejskie. Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Jan Słotwiński (2014). Eksperymentalna ocena wpływu temperatury wody na zdolność Daphnia do ucieczki przed drapieżnikiem. Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz.
 • Grzegorz Wierzbieniec (2014). Fauna ważek (Odonata) w drobnych zbiornikach otuliny rezerwatu przyrody Jezioro Łuknajno. Promotor dr hab. Paweł Koperski.
2013
 • Krupski Adam (2013). Strategie obronne ślimaków słodkowodnych z rodziny Physidae – badania eksperymentalne. Promotor dr hab. Paweł Koperski. 
 • Łukasik Aleksandra (2013). Wpływ temperatury na reakcję funkcjonalną i wybiórczość pokarmową planktonożernej ryby Archocentrus nigrofasciatus. Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz. 
 • Paczkowski Szymon (2013). Wpływ temperatury i obecności nitkowatych sinic na konkurencję pomiędzy dwoma gatunkami Daphnia. Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz.
 • Słodka Adriana (2013). Wpływ wielopokoleniowej ekspozycji na nitkowate Cyanobacteria na historię życia Daphnia magna. Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz. 

2012

 • Florkiewicz Maria (2012). Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach typu „Lemna System” ze szczególnym uwzględnieniem roli rzęsy. Promotor dr Teresa Ozimek.
 • Janusz Magdalena (2012). Synchronizacja rozrodu płciowego u cyklicznie partenogenetycznych skorupiaków z gatunku Daphnia magna Strauss. Promotor dr hab. Mirosław Ślusarczyk.
 • Kozłowska Anna (2012). Synchronizacja pojawienia się samców i receptywnych  samic Daphnia magna w drobnych zbiornikach astatycznych Warszawy. Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Śmietanka-Sysiak Agnieszka (2012). Wpływ ścieków komunalnych na populacje  trzech klonów Lemna minor w warunkach laboratoryjnych. Promotor dr Teresa Ozimek.
 • Tylzanowski Nastazja (2012). Behavior of crucian carp (C. carassius) exposed to Prozac. Promotor prof. dr hab. Joanna Pijanowska.

2011

 • Wilk Paulina (2011). Czy symulowana obecność drapieżnika wpływa na jakość  potomstwa u Daphnia magna? Promotor prof. dr hab. Piotr Dawidowicz.

2010

 • Bąder Marcin (2010). Porównanie efektywności oczyszczania ścieków w konwencjonalnej i hydrofitowej oczyszczalni ścieków. Promotor dr Teresa Ozimek.
 • Kulik Marta (2010). Testowanie Hipotezy Zielonej Ziemi (HSS) za pomocą komputerowego modelu ewolucji. Promotorzy dr hab. Piotr Dawidowicz i dr hab. Dariusz Wrzosek.
 • Łoś Joanna (2010). Wpływ sinic na wybrane parametry historii życia Daphnia magna w warunkach prognozowanego ocieplenia klimatu. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz.
 • Łuczyniec Katarzyna (2010). Obce gatunki bezkręgowców słodkowodnych w Polsce – analiza występowania i dróg zasiedlania. Promotor dr Paweł Koperski. 
 • Maślak Monika (2010). Współwystępowanie nowych i rodzimych gatunków mięczaków. Promotor dr Andrzej Kołodziejczyk. 
 • Ochocka Agnieszka (2010). Produkcja form przetrwalnych jako reakcja na przegęszczenie u skorupiaków planktonowych pochodzących ze środowisk bezrybnych lub zasiedlonych przez ryby. Promotor dr Mirosław Ślusarczyk.
 • Pakuła Daniel (2010). Wpływ genotypu i doświadczenia na sukces reprodukcyjny samca gupika (Poecilia reticulata). Promotor dr hab. Joanna Pijanowska.

2009

 • Bartosiewicz Maciej (2009). Czy przerwy w eksploatacji ofiary (Daphnia) zaobserwowane u ryb planktonożernych (Rutilus rutilus) wynikają z inwestycji czasu w inwigilację środowiska? Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz.
 • Chądzyńska Marta (2009). Wpływ oświetlenia na zmiany historii życia u Daphnia indukowane przez obecność drapieżcy. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz.
 • Ciepliński Adam (2009). Wpływ temperatury na rozmieszczenie pionowe Daphnia magna w obecności trychomów Cylindrospermopsis raciborskii różnej długości. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz. 
 • Grabowski Tomasz (2009). Funkcje, miejsce i czas uwalniania form przetrwalnych przez słodkowodne skorupiaki planktonowe z rodzaju Daphnia. Promotor dr Mirosław Ślusarczyk.
 • Jurkowski Jakub Eryk (2009). Wpływ konkurencji poprzez interferencję na tempo żerowania ryby planktonożernej (płoci) przy różnym zagęszczeniu populacji ofiary (Daphnia). Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 
 • Małkowski Jan (2009). Zmienność w budowie aparatu filtracyjnego w populacjach Daphnia z jezior o różnej trofii. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz. 
 • Nowicka Małgorzata (2009). Selektywność drapieżników (płoci – Rutilus rutilus) w stosunku do różnych stadiów wiekowych ofiary (Daphnia hyalina x galeata) w zależności od zagęszczenia ofiary. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz.
 • Pawłowska Agnieszka (2009). W poszukiwaniu kosztów migracji pionowych organizmów planktonowych: wpływ temperatury oraz jej szybkich i   powolnych zmian na historię życia i ekspresję białek szoku cieplnego u Daphnia. Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Przytulska Anna (2009). Bliźnięta Daphnia – różnice fenotypowe jako przystosowanie do życia w nieprzewidywalnym środowisku. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska.
 • Tycner Danuta (2009). Wpływ doświadczenia matki na reakcję jej potomstwa na zasolenie: model Daphnia. Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Uszko Wojciech (2009). Czy wioślarka planktonowa (Daphnia hyalina x galeata) może zmniejszać koszty obrony przed drapieżcą (rybą planktonożerną, Rutilus rutilus) w niskim zagęszczeniu populacji? Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz.

2008

 • Guździoł Anna (2008). Porównanie fauny na naturalnych i sztucznych makrofitach. Promotor dr Paweł Koperski. 
 • Prędki Piotr (2008). Ewolucja długowieczności u wioślarek (Cladocera) o zróżnicowanej zdolności do unikania drapieżnika. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz.
 • Ratkowska Jolanta (2008). Wpływ długoletniego oddziaływania ścieków komunalnych na populację Phragmites australis w oczyszczalni hydrofitowej
 • w Darżlubiu. Long-term effect of municipal wastewater on population of Phragmites australis in hydrophyte treatment plant in Darżlubie. Promotor dr Teresa Ozimek.

2007

 • Strefnel Michał (2007). Kaskada troficzna w przebiegu eksperymentu biomanipulacyjnego przeprowadzonego w eutroficznym jeziorze Wirbel. Promotorzy dr hab Joanna Pijanowska i prof. dr hab. Andrzej Prejs.
 • Surga Krzysztof (2007). Produkcja form przetrwalnych przez Daphnia cucullata w jeziorach pn-wsch. Polski. Promotor dr Mirosław Ślusarczyk.

2006

 • Bentkowski Piotr (2006). Rytm zmian stężenia endogennej melatoniny i dobowy behawior migracyjny u Daphnia magna. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska.
 • Grzesiuk Małgorzata (2006). Reakcja Daphnia magna na zasolenie: porównanie zmian historii życia ze zmianami ekspresji białek szoku cieplnego. Promotor dr Andrzej Mikulski.
 • Kościerzyński Szymon (2006). Wpływ polichlorowanych bifenyli PCB 153 i PCB 52 na przeżywalność i niektóre cechy fenotypu Daphnia magna. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska.
 • Kowalewska Justyna (2006). Wpływ substancji toksycznych PCB na strategie rozrodcze, cechy morfologiczne, płodność oraz behawior osobników Daphnia magna. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska.
 • Miklaszewska Magdalena (2006). Nowozelandzki ślimak Potamopyrgus antipodarum (GRAY, 1843) w Wielkich Jeziorach Mazurskich. Promotor dr Andrzej Kołodziejczyk.
 • Rojek Maciej (2006). Czy istnieje związek pomiędzy morfologią a wyborem siedliska u planktonowych wioślarek z kompleksu Daphnia longispina? Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz.
 • Skawina Aleksandra (2006). Wykorzystanie fauny bezkręgowców do oceny wpływu hydrofitowej oczyszczalni ścieków na jakość środowiska rzeki Słupianki. Promotor dr Paweł Koperski.

2005

 • Maszczyk Piotr (2005). Hamowanie tempa wzrostu Daphnia pod wpływem informacji o drapieżcy w różnych warunkach pokarmowych. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz.
 • Zakrzewska Karolina (2005). Rola Phragmites australis w tworzeniu osadów na poletkach trzcinowych oczyszczalni hydrofitowej w Nowej Słupi. Promotor dr Teresa Ozimek.

2004

 • Bednarska Anna (2004). Plastyczność fenotypowa Daphnia z kompleksu D. longispina ujawniona w obecności nitkowatych cyjanobakterii. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz. 
 • Cichocka Danuta (2004). Eksperymentalna analiza wpływu kairomonów ryb karpiowatych na wytwarzanie form przetrwalnych przez skorupiaka Daphnia magna. Promotor dr Mirosław Ślusarczyk.
 • Małek Marzena (2004). Wpływ defoliacji na wzrost Elodea canadensis Michx. Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska. 
 • Paliszewska Agnieszka (2004). Pijawki Warszawy – badania faunistyczne w wybranych środowiskach słodkowodnych. Promotor dr Paweł Koperski. 
 • Stułka Anna (2004). Porównanie wieloletnich zmian makrofitów zanurzonych w jeziorach o różnej trofii. Promotor dr Teresa Ozimek. 
 • Szulkin Marta (2004). Synchronizacja aktywności ruchowej Daphnia pulicaria w sytuacji zagrożenia ze strony drapieżcy. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz. 
 • Tilszer Magdalena (2004). Nisze pokarmowe dwóch gatunków rzęsorków, Neomys anomalus i Neomys fodiens (Insectivora, Soricidae), z Puszczy Białowieskiej w suchych latach 2000 i 2002. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 

2003

 • Bernatowicz Piotr (2003). Wpływ toksyn (PCB) i drapieżnika (ryby planktonożernej) na historie życia, dynamikę populacji i strukturę zespołu wioślarek z kompleksu Daphnia longispina. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska. 
 • Gołub Małgorzata (2003). Wykorzystanie bezkręgowców w monitoringu nizinnych cieków: porównanie różnych metod analizy danych. Promotor dr Paweł Koperski. 
 • Mikitiuk-Ziółek Magdalena (2003). Międzyklonalne zróżnicowanie długości życia i behawioru migracyjnego w grupie Daphnia longispina. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz. 
 • Motel Paweł (2003). Charakterystyka i rola trzciny (Phragmites australis) w oczyszczalni hydrofitowej w Nowej Słupi. Promotor dr Teresa Ozimek. 
 • Ruszkowski Jan (2003). Wybiórczość pokarmowa uklei (Alburnus alburnus) i płoci (Rutilus rutilus) wobec różnych stadiów wiekowych małych wioślarek planktonowych w jeziorze Gołdopiwo. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 

2002

 • Binek Beata (2002). Populacja racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha (Pallas, 1971) w jeziorze Hańcza. Promotor dr Andrzej Kołodziejczyk.
 • Brodacki Michał (2002). Poszukiwanie indukowanych behawioralnych reakcji obronnych przed drapieżcą u młodocianych małżów z gatunku Unio tumidus. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 
 • Jankiewicz Joanna (2002). Wpływ fragmentacji pędów na wzrost Ceratophyllum demersum L., Myriophyllum spicatum L. i Elodea canadensis Michx. Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska. 
 • Jawiński Adam (2002). Porównanie Bosmina thersites i Daphnia cucullata ze środowiska i z przewodów pokarmowych stynki (Osmerus eperlanus) Jeziora Mikołajskiego. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 
 • Jurczak Aleksander (2002). Zmiany zagęszczenia skorupiaków planktonowych w jeziorze Mutek. Promotor prof. dr hab. Andrzej Prejs. 
 • Kozyra Magdalena (2002). Wykorzystywanie żywych oraz rozkładających się makrofitów zanurzonych i glonów nitkowatych jako pokarmu przez ślimaka Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (L.). Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska. 
 • Niedomagała Wojciech (2002). Populacja reliktowego skorupiaka Pallasiola quadrispinosa (Sars, 1867) w jeziorze Hańcza. Promotor dr Andrzej Kołodziejczyk. 
 • Panek Piotr (2002). Dobowa racja pokarmowa młodocianych płoci (Rutilus rutilus L.) i ulei (Alburnus alburnus L.). Promotor prof. dr hab. Andrzej Prejs. 
 • Twaróg Agnieszka (2002). Wpływ osadów na wzrost i przyrost biomasy fragmentów pędów dwóch gatunków makrofitów zanurzonych, Myriophyllum spicatum L. i Ceratophyllum demersum L. Promotor dr Teresa Ozimek. 
 • Wielanier Matylda (2002). Wpływ kosztów metabolicznych dobowych migracji pionowych na konkurencję między populacjami wioślarek planktonowych. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz. 
 • Żelazowski Przemysław (2002). Charakterystyka roślinności i towarzyszącej jej makrofauny bezkręgowej w oczyszczalni hydrofitowej w Bielkowie (Województwo Pomorskie). Promotor dr Teresa Ozimek. 

2001

 • Chojnicka Hanna (2001). Penetracja środowiska i żerowanie owadów drapieżnych w skupiskach litoralnych glonów nitkowatych (doświadczenia laboratoryjne). Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska. 
 • Janek Sebastian (2001). Oddziaływanie ślimaka Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (L.) na wzrost Elodea canadensis (Michx.) i Rhizoclonium sp. w eksperymentach laboratoryjnych. Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska. 
 • Komorowski Hubert (2001). Zmienność jakości wód Narwi w Pułtusku z uwzględnieniem wpływu lokalnej oczyszczalni ścieków. Promotor dr Andrzej Kowalczewski. 
 • Makólski-Toho Jan (2001). Dynamika, rozmieszczenie i zmienność morfologiczna dwóch gatunków wioślarek planktonowych w Jeziorze Mikołajskim. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska. 
 • Mielecki Marcin (2001). Wpływ fragmentacji pędów Elodea canadensis Michx. na jej wzrost w różnych warunkach świetlnych i przy zróżnicowanej żyzności środowiska. Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska. 
 • Nowaczyk Joanna (2001). Dynamika i rozmieszczenie populacji dwóch drapieżników planktonowych (Leptodora kindtii i Chaoborus flavicans) w jeziorze Mikołajskim. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska.
 • Pawłowicz Marcin (2001). Zmiany liczby osobników ofiary w przewodach pokarmowych dominującego planktonożercy na tle zmian zagęszczenia populacji tej ofiary w środowisku: analiza 9 taksonów zooplanktonu dominujących w pokarmie stynki. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz.

2000

 • Hardej Monika (2000). Zmiany w charakterystyce osobniczej i populacyjnej trzciny pospolitej (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) pod wpływem zalewania jej osadami ściekowymi. Promotor dr Teresa Ozimek. 
 • Kaliszewicz Anita (2000). Reakcje Stylaria lacustris (L.) (Oligochaeta) na uszkodzenia spowodowane przez drapieżnika. Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska. 
 • Ostrowska Agata (2000). Charakterystyka i rola Phragmites australis w hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Darżlubiu w woj. pomorskim. Promotor dr Teresa Ozimek.
 • Rygielska Ewa (2000). Bezpośredni i pośredni wpływ ryb planktonożernych na populacje wioślarek planktonowych w Jeziorze Mikołajskim. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz. 
 • Siedlecki Tomasz (2000). Wpływ obecności drapieżcy na scenariusz uwalniania potomstwa przez Daphnia magna. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska. 
 • Szemplińska Maria (2000). Rozmieszczenie horyzontalne zwierząt planktonowych w strefie przybrzeżnej i w centralnej części pelagialu jezior o różnej wielkości. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 
 • Szynkarczyk Iwona (2000). Zmiany w populacjach dwóch gatunków Daphnia pomiędzy litoralem a pelagialem w jeziorach o różnej wielkości. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 
 • Śliwowska Magdalena (2000). Wybiórczość pokarmowa i odległość reakcji młodocianych płoci, wzdręgi i okonia. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 
 • Tulczyński Maciej (2000). Wzrost uszkodzonej trzciny (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) w zbiornikach warszawskich. Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska. 

1999

 • Brzeziński Tomasz (1999). Ślimak Potamopyrgus antipodarum (Gray 1843) w wodach Wigierskiego Parku Narodowego. Promotor dr Andrzej Kołodziejczyk.
 • Budzyńska Katarzyna (1999). Wpływ zasolenia i warunków pokarmowych na niektóre parametry historii życia ślimaków przodoskrzelnych (Prosobranchia: Rissoacea): Potamopyrgus antipodarum i Hydrobia ventrosa. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska. 
 • Czabała Magdalena (1999). Sezonowe zmiany w zespole zooplanktonu jeziora Mutek – próba interpretacji z wykorzystaniem informacji o presji drapieżników i zmianach warunków abiotycznych. Promotor prof. dr hab. Andrzej Prejs. 
 • Czernik Marcin (1999). Zmiany historii życia Daphnia magna indukowane przez drapieżcę na kolejnych etapach ontogenezy oraz odwracalność tych zmian. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska. 
 • Wiśniowska Zuzanna (1999). Ontogenetyczne zmiany w odżywianiu się płoci (Rutilus rutilus (L.)) z jeziora Ublik Mały. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 

1998

 • Dondziłło Anna (1998). Występowanie kilku gatunków Cladocera w skupiskach glonów nitkowatych w litoralu jeziornym. Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska. 
 • Jaśkiewicz Magdalena (1998). Dobowe zmiany rozmieszczenia Daphnia pomiędzy litoralem i pelagialem jeziornym: Eksperymenty laboratoryjne i badania terenowe. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 
 • Mlonek Arkadiusz (1998). Dzienne i nocne rozmieszczenie pionowe skorupiaków planktonowych w kilkunastu jeziorach Polski północno- wschodniej. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 
 • Prus Paweł (1998). Wpływ drapieżcy (Carassius auratus L.) na zachowanie i dietę pijawek z rodzaju Erpobdella (Hirudinea - Erpobdellidae). Promotor prof. dr hab. Andrzej Prejs. 
 • Wojciechowska Joanna (1998). Demografia dwóch gatunków Daphnia w trzech eksperymentalnych basenach jeziornych Ublika Wielkiego i Ublika Małego. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 

1997

 • Lipowska Dorota (1997). Możliwość indukowania przez drapieżcę adaptatywnych zmian w historii życia na różnych etapach rozwoju Daphnia magna. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska. 
 • Orłowska Anna (1997). Zespoły zooplanktonu i populacje Daphnia pulicaria Forbes w dwóch ultraoligotroficznych jeziorach tatrzańskich. Promotor prof. dr hab. Z. Maciej Gliwicz. 
 • Sakwińska Olga (1997). Zmienność cech historii życia i dobowe migracje pionowe jako alternatywne mechanizmy obrony przed drapieżnikiem w naturalnych populacjach Daphnia. Promotor dr hab. Piotr Dawidowicz.

1996

 • Barański Bartosz (1996). Zmiana diety okonia jako odpowiedź na obecność drapieżnika. Promotor prof. dr hab. Andrzej Prejs.
 • Brzeska Agnieszka (1996). Eksperymentalne badania nad rozkładem glonów nitkowatych z rodzaju Rhizoclonium. Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska.
 • Kuczyńska Dorota (1996). Rozmieszczenie, fenologia i struktura populacji Myriophyllum spicatum w Jeziorze Mikołajskim. Promotor dr Teresa Ozimek. 
 • Mikulski Andrzej (1996). Czy doświadczenia matki mogą wpływać na biografię potomstwa: Daphnia magna jako przykład. Promotor dr hab. Joanna Pijanowska. 
 • Mycielska Joanna (1996). Wpływ drapieżników na litoralną makrofaunę bezkręgową. Eksperymenty terenowe. Promotor prof. dr hab. Andrzej Prejs. 
 • Smoliński Mariusz (1996). Myriophyllum spicatum L. jako siedlisko fauny bezkręgowej w jeziorze Mikołajskim. Promotor prof. dr hab. Ewa Pieczyńska. 
Informacja na temat prac zrealizowanych wcześniej dostępna jest w sekretariacie Zakładu.

Realizacja NETMAX