Globalne zmiany środowiska

Program

1

Globalizacja (unifikacja) kulturowa – od dynamiki tysięcy plemion do globalnej wioski - 9 X

Andrzej Mikulski

2

Skłonność do replikacji irracjonalnych memów, tendencja do polaryzacji poglądów, problem samotności, wirtualizacja - 16 X

???

3

Starzenie się i choroby cywilizacyjne, B - 23 X

Michał Chojnacki

4

Modele wzrostu populacji ludzkiej - 30 X

Antoni Łukaszewicz

5

Konsekwencje globalnego systemu ekonomicznego i funkcjonujących systemów politycznych, modelu edukacji - 13 XI

Brunon Malicki

6

Zmiany klimatu i deficyty wody pitnej - 20 XI

Zuzanna Szpil

7

Skażenia, B - 27 XI

Natalia Kowalska

8

Ekstynkcja gatunków (zanik bioróżnorodności), B - 4 XII

Marta Pacuszka

9

Eutrofizacja i jałowienie - 11 XII

Daniel Zagalski

10

Ekspansja upraw i hodowli, rabunkowa eksploatacja kopalin B - 18 XII

Aleksandra Gawryś

11

Upowszechnienie genetycznej modyfikacji organizmów - 8 I

Ilona Matusik

12

Ekspansja alternatywnych źródeł pozyskiwania energii - 15

Maria Nikonorow

 

Practical information

Zajęcia mają charakter konwersatorium

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

(1) obecność na 10 zajęciach (możliwe dwie nieobecności)

(2) wygłoszenie krótkiej (3-5 minut) prezentacji na temat dowolnego dzieła kultury związanego z tematem (iluminacje na temat odbioru omawianego problemu w społeczeństwie)

(3) egzamin w formie krókiego (150-250 słów) tekstu na temat jednego z tematów zajęć (wybranego spośród 3 wylosowanych)

Ocena końcowa stanowić będzie średnią z ocen za prezentację i za egzamin.

Realizacja NETMAX